Põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi nimetatud ”klubi”) nimeks on SPORDIKLUBI CFC.

1.2. Klubi asukoht ja aadress on Rummu tee 3, Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. Klubi on mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud sporditegevuse harrastamisele, noorte spordialasele koolitamisele ja treenimisele ning oma liikmetele vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.

1.4. Klubi ühendab spordi vastu huvi tundvaid ja spordiga tegelevaid või selle ala arendamisest ning toetamisest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

1.5. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest ôigusaktidest, nendega kooskôlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast pôhikirjast ja Eesti Spordi Hartast ning Eesti Olümpiakomotee ja tema alaliitude aktidest ja suunistest.

1.6. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole klubi põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.

1.7. Klubil on oma sümboolika ja atribuutika ning tal on nende käsutamise ja kasutamise ainuõigus.

II KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS

2.1 Klubi tegevuse eesmärkideks on noorte spordi alane koolitus ja treeningute korraldamine ning klubi liikmete ühisest huvist spordi kui sportliku vaba aja veetmise jaoks soodsate tingimuste loomine, viljelemine ja arendamine tervisespordi tasemest kuni võistlusspordini ning oma liikmete ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine.

2.2 Eesmärkide täitmiseks Klubi:

2.2.1 Koondab ja ühendab spordist huvitatud isikuid;

2.2.2 Propageerib spordiga tegelemist ja kaasab Klubi tegevusse spordist huvitatud noori, nende vanemaid ja toetajaid;

2.2.3 Organiseerib noor-, saavutus- ja harrastussportlastele kvalifitseeritud metoodilise ja erialase juhendamise ja korraldab treeninguid;

2.2.4 Arendab aktiivset seltskondlikku tegevust Klubi raames ning väljaspool seda spordi arengu toetamiseks;

2.2.5 Korraldab oma liikmetele sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi teiste klubidega, osavõtte võistlustest, koostab klubisiseseid edetabeleid, määrab Klubi esindajaid erinevateks võistlusteks nii kodu- kui välismaal, töötab välja ning kehtestab Klubi võistluste ja Klubis käitumise juhendeid ning reegleid ja kontrollib nende täitmist, korraldab huvilistele ja oma liikmetele spordialast välja- ja täiendõpet, autasustab häid sportlikke tulemusi saavutanud Klubi liikmeid ning toetajaid;

2.2.6 Viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi;

2.2.7 Loob noor-, saavutus- ja harrastussportlastele vajalikud treeningtingimused, sh spordiruum, treeningvarustus, spordiinventar, spordimeditsiinilise kontroll ja erialane juhendamine;

2.2.8 Asutab spordikooli noortespordi treening- ja võistlustegevuse arendamiseks;

2.2.9 Korraldab ja toetab klubiliikmetest treenerite ja sportlaste ettevalmistamist ja osavõtmist spordilaagritest ja- võistlustest;

2.2.10 Korraldab oma Klubi tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest;

2.2.11 Arendab koostööd teiste klubide, seltside ja liitudega, organisatsioonidega, kohaliku omavalitsusega, ettevõtetega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal spordi edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;

2.2.12 Tagab liikmetele, kellele on Klubi poolt antud kohustused või ülesanded, samuti huvitatud liikmetele, koolituse või väljaõppe kohustuste ja ülesannete täitmiseks või nende enesetäiendamiseks;

2.2.13 Viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid.

2.2.14 Määrab avaliku konkursi korras Klubi poolt kehtestatud korra alusel stipendiume.

III KLUBI LIIKMESKOND

3.1 Klubi liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes:

3.1.2 tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja;

3.1.3 osalevad aktiivselt Klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu;

3.1.4 omavad kirjalikku soovitust vähemalt kahe klubiliikme poolt;

3.2 Klubi liikmeks saamiseks tuleb esitada juhatusele kirjalik avaldus koos kahe klubiliikme kirjaliku soovitusega. Klubi juhatus otsustab ühe kuu jooksul avalduse saamisest arvates uue liikme vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise ning saadab vastava otsuse avalduse esitajale avalduses näidatud aadressil.

3.3 Liikme võib Klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida Klubi põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt Klubi moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata Klubi valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata kahe aasta jooksul Klubi liikmemaksu.

3.4 Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema Klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada..

3.5 Liikmelisuse lõppemisel majandusaasta keskel tuleb jooksva aasta liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata. Isikul, kelle liikmelisus Klubis on lõppenud, ei ole õigusi Klubi varale.

3.6 Klubi liikmetel on õigus:

3.6.1 Osaleda Klubi üritustel ning tegevustes;

3.6.2 Kasutada Klubi poolt loodud või Klubile kasutamiseks antud sportimis- ja olmetingimusi vastavalt Klubis kehtestatud korrale;

3.6.3 Osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud Klubi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada Klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;

3.6.4 Esitada arupärimisi ja ettepanekuid Klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni;

3.6.5 Esitada Klubi juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks;

3.6.6 Kasutada vastavalt kehtestatud korrale Klubi sümboolikat ja atribuutikat ning eeliskorras Klubi vara.

3.6.7 Klubist välja astuda.

3.7 Klubi liikmed on kohustatud:

3.7.1 Järgima Klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte.

3.7.2 Osalema korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös.

3.7.3 Tasuma õigeaegselt liikmemakse.

3.7.4 Kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Klubi vara.

3.7.5 Hoidma ja kaitsma Klubi head nime, seisma Klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.

3.7.6 Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada Klubi üldkoosolek ja Klubi juhatus omades selleks eelnevalt nende liikmete nõusolekut.

IV KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE

Üldkoosolek

4.1 Klubi kõrgemaks organiks on Klubi liikmete üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku Klubi juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.

4.2 Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka juhul, kui vastav nõue on esitatud vähemalt 1/10 Klubi liikmete poolt. Üldkoosoleku kokku kutsumise nõue peab olema esitatud kirjalikult koos põhjenduse ja otsuse projektiga.

4.3 Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ühe kuu jooksul ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude saamisest, on taotlejatel õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda.

4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab Klubi liikmetele kirjalikult ette teatama vähemalt kuu aega, erakorralise koosoleku kokkukutsumisel on ette teatamise ajaks vähemalt kümme päeva. Kokkukutsumise teade peab sisaldama üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra projekti.

4.5 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.5.1 Klubi põhikirja muutmine.

4.5.2 Klubi ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustamine.

4.5.3 Klubi sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine.

4.5.4 Majandusaasta aruande kinnitamine.

4.5.5 Aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine.

4.5.6 Klubi struktuuri kinnitamine.

4.5.7 Klubi juhatuse liikmete valimine ja Klubi revidendi määramine ning valimistähtaja kinnitamine.

4.5.8 Klubi juhatuse või revidendiga tehingutegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine.

4.5.9 Klubi kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine.

4.6 Üldkoosolekut juhatab Klubi president või tema äraolekul koosolekul valitud juhataja. Üldkoosolek viiakse läbi koosolekul vastuvõetud reglemendi järgi.

4.7 Hääletamise kord määratakse koosoleku reglemendiga. Kui keegi üldkoosolekul osalevatest Klubi liikmetest nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimuses otsus vastu võtta salajase hääletamise teel.

4.8 Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

4.9 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Klubi liikmetest ja seaduses või käesolevas põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.

4.10 Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kôigi Klubi liikmete nôusolek.

4.11 Kui üldkoosolek ei ole kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata üldkoosolekul osalevate või esindatud Klubi liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt viis liiget.

4.12 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Klubi liikmetest või nende esindajatest.

4.13 Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

4.14 Klubi liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada Klubi majandusaruande kinnitamise otsustamisel.

4.15 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui sellel osaleb või on esindatud 2/3 või enam Klubi liikmetest.

4.16 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

Juhatus

4.17 Klubil on kolme kuni viie liikmeline juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse liikmete volituste aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek

4.18 Juhatuse liikmed valivad endi hulgast Klubi presidendi, kes korraldab juhatuse tegevust.

4.19 Juhul kui üks või mitu juhatuse liiget jääb valimata põhjusel, et nad ei saanud üle poole üldkoosolekul osalenud Klubi liikmete või nende esindajate häältest, korraldatakse mittevalitute osas järelvalimised. Järelvalimistel tulemuse mittesaavutamisel esitatakse uued kandidaadid ja korraldatakse uued valimised.

4.20 Klubi võib esindada kõigis õigustoimingutes üks juhatuse liige.

4.21 Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste täitmata jätmise või võimetuse korral Klubi tegevust juhtida või mõnel muul põhjusel.

4.22 Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaja lõppemist isikliku avalduse alusel.

4.23 Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul juhatuse liikmete valimise korra alusel.

4.24 Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandatele isikutele.

4.25 Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

4.26 Juhatus peab andma Klubi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudmisel vastava aruande.

4.27 Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Klubile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

4.28 Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju Klubi võlausaldajatele, vastutavad võlausaldaja ees solidaarselt Klubiga.

4.29 Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

4.30 Juhatus võtab vastu otsuseid Klubi tegevuse juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuuluvad:

4.31 Klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine.

4.32 Liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine ning liikmete registri pidamise korraldamine.

4.33 Klubi vara kasutamine ja käsutamine üldkoosoleku otsusel ja selles otsuses ettenähtud tingimustel. Klubi kasutuses oleva vara kasutamise reeglistiku väljatöötamine, kehtestamine ja nende täitmise kontrollimise korraldamine.

4.34 Klubisiseste käitumisreeglite väljatöötamine, kehtestamine ja täitmise kontrollimise korraldamine.

4.35 Klubi tegevuse korraldamine ja juhtimine.

4.36 Edukamate sportlaste ja treenerite stipendiumite määramine.

4.37 Juhatuse liikmete määramine üldkoosoleku poolt kinnitatud ametikohtadele.

4.38 Liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine.

4.39 Klubi tegevuskavade ja eelarve koostamine, esitamine üldkoosolekule.

4.40 Klubi toimkondade ja institutsioonide koosseisude nimeline kinnitamine.

4.41 Välissuhete korraldamine ja koordineerimine

4.42 Sümboolika ja atribuutika kavandite ja statuutide kinnitamine.

4.43 Klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistlusjuhendite ja eelarvete, koondvõistkondade, treenerite, kohtunike kinnitamine ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puutuvate üldküsimuste lahendamine.

4.44 Treeningrühmade maksude ja õppemaksude suuruse ja tasumise korra määramine.

4.45 Laenude võtmine üldkoosoleku poolt kinnitatud aasta tegevuskava realiseerimiseks üldkoosoleku poolt kinnitatud ulatuses.

4.46 Kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine, volikirjade välja andmine.

4.47 Juhatus võib klubi kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel

Juhatuse koosolekud

4.48 Juhatuse koosolekud kutsub kokku president vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis.

4.49 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

4.50 Juhatuse koosolekuid juhatab Klubi president.

4.51 Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.

4.52 Juhatuse liige ei või osaleda hääletuses, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Klubi poolt.

4.53 Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

Revideerimise kord

4.54 Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite üle. Selle ülesande teostamiseks määrab üldkoosolek revidendi. Järelvalve teostaja määratakse üldkoosoleku otsuses näidatud volituste ajaks. Revident revideerib vähemalt üks kord aastas Klubi finants- ja majandustegevust, pôhikirja ja juhtorganite otsuste täitmist ning esitab vastava kontrolli tulemused juhatusele ning üldkoosolekule. Jooksva revideerimise tulemused teeb revident juhatusele teatavaks koos ettepanekutega edasise tegevuse parandamiseks.

4.55 Revident peab olema teovõimeline füüsiline isik ning ta ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega töötada Klubis juhtival ametikohal.

V KLUBI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

5.1. Klubi vahendid ja vara moodustuvad:

5.1.1 Sisseastumis- ja liikmemaksudest.

5.1.2 Füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest.

5.1.3 Toetustest kohaliku omavalitsuse või riigi eelarvest.

5.1.4 Toetustest piirkondlikelt ja ülemaalistelt spordiliitudelt ning sõprusklubidelt.

5.1.5 Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustelt, sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest.

5.1.6 Tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest.

5.2 Klubi vahendid ja vara kuuluvad Klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse Klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Klubi võib oma vara ja vahendeid anda ja võtta kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta kasutamiseks jne.) oma liikmetele ja Klubi liikmetelt lepingulisel alusel.

5.3 Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Klubi kohustuste eest välja arvatud juhtudel, mis on sätestatud põhikirja punktides 4.28., 6.1.2. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

5.4 Klubi majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.

VI KLUBI TEGEVUSE LÕPETAMINE JA VARA JAOTUS

6.1 Klubi tegevus lõpetatakse:

6.1.1 Üldkoosoleku otsuse alusel, kui Klubi tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on Klubi liikmetele põhikirja punktis 18 ettenähtud korras teatatud, üldkoosolekul osaleb või on esindatud 2/3 või enam Klubi liikmetest ja selle poolt hääletab 2/3 või enam koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest;

6.1.2 Pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et Klubil on vähem vara kui võetud kohustusi. Avalduse esitamata jätmise või avalduse esitamisega viivitamise korral vastutavad selles süüdi olevad juhatuse liikmed Klubile või kolmandatele isikutele sellega tekitatud kahju eest solidaarselt;

6.1.3 Muudel seaduses sätestatud alustel.

6.1.4 Klubi tegevuse lõpetamisel antakse peale võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist klubi vara üle samal alal ja samade eesmärkidega tegutsevale organisatsioonile.

VII ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

7.1 Klubi võib ühineda teise klubiga üldkoosoleku otsuse alusel, kui Klubi ühinemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina , sellest on Klubi liikmetele põhikirja punktis 4.1.; 4.2.; 4.3; 4.4. ettenähtud korras teatatud , üldkoosolekul osaleb või on esindatud 2/3 või enam Klubi liikmetest ja selle poolt hääletab 2/3 või enam koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

7.2 Klubi võib jaguneda jaotumise või eraldumise teel üldkoosoleku otsuse alusel, kui Klubi jagunemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on Klubi liikmetele põhikirja punktis 4.1.; 4.2.; 4.3; 4.4. ettenähtud korras teatatud, üldkoosolekul osaleb või on esindatud 2/3 või enam liikmetest ja selle poolt hääletab 2/3 või enam koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

Klubi põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 27.08.2006.a. .

Toetajad

  • TTP klubi
  • Osmo klubi